Potop szwedzki
Wielka wojna XVII stulecia


Jan Matejko Śluby lwowskie (domena publiczna), Muzeum Narodowe we Wrocławiu

 

 

Po powrocie do kraju, 1 kwietnia 1656 r. król Jan Kazimierz Waza złożył we Lwowie słynne śluby, w których deklarował gotowość obrony Rzeczpospolitej.

    Z poniższego tekstu źródłowego wycięto kilka fragmentów. Wstaw je w odpowiednie miejsca. 


Wielka człowieczeństwa Boskiego Matko i Panno!
    Ja, Jan Kazimierz, Twego Syna, Króla królów i Pana mojego, i Twoim zmiłowaniem się król, do Twych Najświętszych stóp przychodząc, tę oto konfederacyję czynię: Ciebie za Patronkę moją i państwa mego Królową dzisiaj obieram. Mnie, Królestwo moje Polskie,  , wojsko obojga narodów i pospólstwo wszystko Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twojej pomocy i miłosierdzia w teraźniejszym utrapieniu królestwa mego przeciwko nieprzyjaciołom pokornie żebrzę?

A że wielkimi Twymi dobrodziejstwy zniewolony przymuszony jestem z narodem polskim   obiecuję Tobie, moim, ministrów, senatorów, szlachty i pospólstwa imieniem, Synowi Twemu Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi naszemu, cześć i chwałę przez wszystkie krainy Królestwa Polskiego rozszerzać, czynić wolą, że gdy za zlitowaniem Syna Twego otrzymam otrzymam   będę się starał, aby rocznica w państwie mym odprawiała się solennie do skończenia świata rozpamiętywaniem łaski Boskiej i Twojej, Panno Przeczysta!
    A że z wielkim żalem serca mego uznaję, dla jęczenia w presji ubogiego pospólstwa oraczów, przez żołnierstwo uciemiężonego, od Boga mego sprawiedliwą karę przez siedem lat w królestwie moim różnymi plagami trapiąca nad wszystkich ponoszę, obowiązuje się,   w czym, Matko Miłosierdzia, Królowo i Pani moja, jakoś mnie natchnęła do uczynienia tego wotum, abyś łaską miłosierdzia u Syna Twego uprosiła mi pomoc do wypełniania tego, co obiecuję.

do nowego i gorącego Tobie służenia obowiązku

iż po uczynionym pokoju starać się będę ze stanami Rzeczypospolitej usilnie, ażeby odtąd utrapione pospólstwo wolne było od wszelkiego okrucieństwa

wiktoryę nad Szwedem

Wielkie Księstwo Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Inflanckie i Czernihowskie

 

SŁOWNICZEK

Hetman Konfederacja Wojna szarpana

Powrót

 

61%  

Następne

 
 

Lista lekcji